Voor een kleine, open economie zoals Nederland is export één van de belangrijkste aanjagers van de economische groei. Zo ook voor de regio Noord-Limburg. Zo’n 35 tot 40% van de in de regio gerealiseerde toegevoegde waarde blijkt samen te hangen met de export. De exportafhankelijkheid van de regio is daarmee groter dan die van Midden­ en Zuid­-Limburg. Daar hangt 30 tot 35% van de toegevoegde waarde samen met de export.

Het gaat hierbij dus niet zozeer om de waarde van de geëxporteerde goederen als zodanig, maar om de ‘winst’ (bruto toegevoegde waarde) die bedrijven realiseren bij het produceren van goederen en diensten die uiteindelijk worden uitgevoerd.

In 2015 werd vanuit Limburg voor een waarde van € 23,9 miljard aan goederen geëxporteerd. Dit is ongeveer 8 procent van de Nederlandse goederenexport in dat jaar. In vergelijking met het aandeel van het brp van Limburg in de Nederlandse economie is de provinciale economie hiermee relatief exportintensief. De industrie is hiervoor van voornaam belang. In Limburg maakt de export vanuit de maakindustrie ongeveer 43 procent van de totale regionale exportwaarde uit.

Export blijkt dus een belangrijke aanjager te zijn. Vooral de export van goederen vanuit de landbouw, bosbouw en visserij komt voor een groot deel uit Limburg (ruim 20 procent). Ook heeft Limburg een groot aandeel in de Nederlandse export vanuit de sectoren chemie (ruim 12 procent) en vervoer en opslag (11 procent).

Kijkend naar de vier Limburgse campussen blijkt ruim 60 procent van de totale Limburgse export vervoerd te zijn vanuit de gemeenten die worden gerekend tot deze campussen. Het grootste deel hiervan wordt o.a. uitgevoerd vanaf Greenport Venlo in Noord-Limburg (20 procent van de Limburgse export). Een resultaat om als Noord-Limburgse regio trots op te zijn!

Vrijdag 18 oktober werden de 21 geselecteerde bedrijven bekend gemaakt die kans maken op de titel Limburgs Ondernemer van het Jaar. In dit rijtje zijn Noord-Limburgse ondernemers goed vertegenwoordigd. Onder andere IHI Hauzer Techno Coating, Kipster en Cabooter strijden om de titel.

De redacties van De Limburger en WijLimburg organiseren dit jaar de tweede editie van de verkiezing van Limburgs Ondernemer van het Jaar. Vorig jaar kwam André Rieu als winnaar uit de bus.
Dit jaar is ervoor gekozen het thema duurzaamheid een prominentere rol te geven in de selectie van de bedrijven.

Bekijk hier de totale selectie.

Om te stemmen, klik hier.

Stemmen kan tot en met zondag 27 oktober. Uit de publieksstemming komen uiteindelijk acht finalisten naar voren. Een vakjury zal deze bedrijven onder de loep nemen en onder de finalisten de winnaar aanwijzen van Limburgs Ondernemer van het Jaar 2019.

Bron: Ondernemend Venlo

Vrijdag 11 oktober opende wethouder Erwin Boom samen met Ruud van Heugten van ontwikkelbedrijf Greenport en Saskia Goedgeluk, directeur campus Greenport de nieuwbouw van DeltaStar. DeltaStar is daarmee het eerste bedrijf dat zelf bouwde op Brightlands Campus Greenport Venlo.

DeltaStar Nutrients importeert en distribueert sinds 1994 een groot assortiment aan hoogwaardige, natuurlijke voedingssupplementen uit de VS van de gerenommeerde merken Natures Plus en Allergy Research Group. Daarnaast voeren ze het merk Vitaplex met specialistische producten, waaronder hypo-allergene liposomale varianten en vitamine D3 op basis van kokosolie.

Door de vestiging van DeltaStar blijkt maar weer eens dat Brightlands Campus Greenport Venlo van enorm belang is voor de innovatiekracht van deze regio en voorziet in de benodigde infrastructuur voor ondernemers. Als Crossroads Limburg zijn wij dan ook trots op deze ontwikkeling.

Veel ondernemers zien het misschien liever anders, maar successen boek je in deze complexe wereld alleen samen. Samenwerken is echter wel moeilijk, al was het maar omdat je dan bereid moet zijn successen te delen. Onlangs verscheen in de Limburg een artikel over het nieuwe ondernemen in Limburg en de groeiende rol van verbinders, zoals Crossroads Limburg daarin.

Hierover werd waarnemend voorzitter Crossroads Limburg, Stephan Satijn, geïnterviewd. “Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Crossroads Limburg geen debat- of overlegclub is, maar vooral de verbinding wil leggen tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Het is aan ons dit te faciliteren , inhoudelijk bepalen de bedrijven zelf.”

We hebben het hierin ook over wederzijdse afhankelijkheid. Bedrijven hebben veel te bieden aan de regio. Andersom biedt de de regio veel aan de bedrijven. Dit is exact waar Crossroads Limburg zich voor inzet. Benieuwd naar het hele artikel?

Download hier het volledige interview

Bron: Brightlands

Een nieuwe mijlpaal voor Brightlands Campus Greenport Venlo werd vandaag gerealiseerd door toetreding van BASF Vegetable Seeds (vanaf 1 januari 2020) als nieuwe aandeelhouder. De overeenkomst tussen BASF Vegetable Seeds, Brightlands Campus Greenport Venlo en aandeelhouders Maastricht University en Provincie Limburg is op 27 september 2019 ondertekend. Met de komst van deze internationale bedrijfsaandeelhouder is de publiek-private samenwerking van de Brightlands campus in de agrifood (EU)regio compleet, wat een stevige impuls geeft aan deze regio.

Voor BASF Vegetable Seeds is de deelneming van strategisch belang vanwege de innovaties en het onderzoek rondom gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy op de Venlose Brightlands campus. BASF kijkt uit naar de samenwerking op het gebied van research en development en ziet mogelijkheden voor co-creatie van nieuwe groenteconcepten.

Kennis delen
BASF is een van de grootste groentezaadbedrijven ter wereld, met haar merk Nunhems®. ‘Dit partnership past bij onze ambitie om gezonde voeding aantrekkelijker te maken door groente-oplossingen aan te bieden die meer aansluiten bij de wensen van de consument’, zegt Vicente Navarro, Senior Vice President van BASF Vegetable Seeds. ‘In onze visie kunnen we dat alleen door kennis gezamenlijk te delen en samenwerking met partners in de keten en daarbuiten na te streven. De campus met focus op voeding, gezondheid, nieuwe duurzame teelttechnieken en de aanwezigheid van bedrijven en kennisinstellingen, biedt hiervoor unieke mogelijkheden.’

Mijlpaal
Saskia Goetgeluk, directeur Brightlands Campus Greenport Venlo, is zeer verheugd met BASF als derde aandeelhouder. ‘Het is voor ons als campus een belangrijke mijlpaal: hiermee bundelen we de innovatieve krachten van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen nog verder. We hebben elkaar veel te bieden, ik kijk uit naar de samenwerking.’

Place to be
Aandeelhouders van het eerste uur zijn Maastricht University en Provincie Limburg: zij hebben in 2017 Brightlands Campus Greenport Venlo opgericht. Gedeputeerde Hubert Mackus, met Landbouw, Landschap en Mobiliteit in zijn portefeuille, geeft aan dat destijds de ambitie is uitgesproken om Brightlands Campus Greenport Venlo te laten uitgroeien tot ‘place to be’ op het vlak van gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy. ‘Sinds dat moment is de campus fors gegroeid en zetten we vol in op een succesvolle samenwerking tussen partners vanuit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. We zijn verheugd over het feit dat BASF toetreedt als derde aandeelhouder en kansen ziet op het gebied van innovatie en onderzoek.’

Stevige impuls
Joost van den Akker, gedeputeerde Economie, Onderwijs en Sport van de Provincie Limburg, vindt daarnaast dat de verbinding met BASF van groot belang is voor de verdere ontwikkeling van Brightlands Campus Greenport Venlo. ‘Het commitment van BASF geeft een stevige impuls aan de internationale groei van Brightlands Campus Greenport Venlo’.

Ecosysteem
Aandeelhouder Maastricht University is eveneens blij met de komst van BASF. Nick Bos, vice-voorzitter College van bestuur van Universiteit Maastricht: ‘Met BASF hebben we een partner in triple helix verband die een constructieve en waardevolle aanvulling kan geven op het totale spectrum van voeding. Vanuit ondernemerszijde kan een gerenommeerd bedrijf als BASF bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het ecosysteem dat de campus wil bieden voor ondernemers, studenten en onderzoekers.’

Vandaag zijn vertegenwoordigers van het Noord-Limburgse bedrijfsleven, op uitnodiging van Crossroads Limburg, met Europees parlementslid Vera Tax in gesprek gegaan. Op de agenda stond hoe de voor regio Noord-Limburg belangrijke internationale verbindingen en infrastructuur verder versterkt kunnen worden. Zo is er bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over het versterken van de railverbinding van Rotterdam met het Europese achterland.

Vera Tax is als Europees parlementslid lid van Transport Commissie en kan in die hoedanigheid direct voor Noord-Limburg belangrijke thema’s op het gebied van logistiek en infrastructuur adresseren. Hiermee geeft Crossroads Limburg invulling aan haar ambitie om bepalende stakeholders met elkaar te verbinden om zo de Noord-Limburgse economie verder te versterken.

 

Download: Vacature Voorzitter Crossroads Limburg

Crossroads Limburg is een netwerkorganisatie door en voor ondernemers, onderwijs en overheid in de regio Noord-Limburg. Crossroads Limburg opereert als verbindende partij voor ondernemers en ondernemersplatforms in de regio. Daarbij investeert Crossroads Limburg specifiek in voor ondernemers belangrijke thema’s, zoals innovatie, circulariteit en regiobranding.

Het algemeen en dagelijks bestuur nemen het initiatief om de ondernemersbehoeften en thema’s te vertalen naar een overkoepelende agenda en opereren vervolgens als adviesorgaan richting lokale, provinciale en landelijke overheid. Programmamanagers geven vanuit Crossroads Limburg ondersteuning aan het bestuur en aan ondernemers waar nodig. Daarnaast organiseert Crossroads Limburg activiteiten in de vorm van masterclasses en andere bijeenkomsten waarin er inhoudelijk wordt ingezoomd op de thema’s. Hierbij opereert het als verlengstuk van de ondernemersplatforms in de regio.

Algemene informatie
De voorzitter ziet erop toe dat het vastgestelde algemeen beleid gevolgd wordt. Indien er geen vastgesteld algemeen beleid is, dan zal de voorzitter dit als zijn eerste taak en verantwoordelijkheid moeten zien om het beleid vorm te geven.

Context
Er is thans sprake van een interim-voorzitterschap tot en met 31-12-2019 en er wordt naar een vaste en structurele voorzitter gezocht vanaf 01-01-2020, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar, met de intentie voor een meerjarige opdracht. Op basis van het vastgestelde protocol wordt de nieuwe voorzitter door het algemeen bestuur benoemd. Dat gebeurt door middel van deze profielschets op voordracht van het dagelijks bestuur. Uit het dagelijks bestuur is één van de vertegenwoordigers van de ondernemers aangewezen om deze voordracht voor te bereiden en daarmee de sollicitatieprocedure te organiseren.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het actief vormgeven van Crossroads Limburg door ondernemers, onderwijspartijen en overheid in de regio bij elkaar te brengen;
 • Bestuurlijk aanspreekpunt voor bestuursleden van Provincie Limburg, Regio Venlo, andere overheidspartijen, alsmede kennisinstellingen en ondernemersverenigingen (bijv. Ondernemend Limburg);
 • Bestuurlijk aanspreekpunt voor de relatie naar andere triple-helix organisaties (bijv. Keyport, ESZL en Brainport) en intermediaire partijen (bijvoorbeeld Industriebank LIOF) ;
 • Mede ontwikkelen van visie, beleid en strategie van Crossroads Limburg en (mede) opstellen van beleidsplan en jaarwerkplan en deze met regelmaat evalueren en indien nodig bijsturen;
 • Voorzitter van de overleggen van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur;
 • Agendasetting van bovengenoemde overleggen bepalen met de secretaris;
 • Overzicht houden op taakverdeling van programmamanager en hun afspraken rondom taken en projecten;
 • Verantwoordelijk voor de door het bestuur bepaalde activiteiten;
 • Extern vertegenwoordiger van de netwerkorganisatie (boegbeeld) en vanuit deze rol het eerste aanspreekpunt t.a.v. alle vormen van communicatie zowel intern als extern (pers);
 • Volwaardig gesprekspartner die zich gemakkelijk beweegt in diverse netwerken;
 • Geven van presentaties en/of zitting nemen in paneldiscussies op bijeenkomsten/netwerkbijeenkomsten;
 • Evalueren van de resultaten van de commissies / werkgroepen;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren in het DB;
 • Aanspreekpunt voor bestuursleden en aangesloten ondernemers en kennisinstellingen.

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden / competenties

 • Ondernemend persoon met een sterke resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid en doortastendheid, met politiek en bestuurlijk fingerspitzengefühl;
 • Beschikt over relevante werkervaring in het uitoefenen van een bestuursfunctie (pre);
 • Teambuilder c.q. verbinder / bruggenbouwer;
 • Groot (relevant) netwerk binnen de Provincie, in de euregio en landelijk (pre);
 • Beweegt zich gemakkelijk in het bestuurlijk netwerk van zowel overheidspartijen, kennisinstellingen als ondernemersverenigingen;
 • Kunnen denken op hoofdlijnen maar wel de vertaalslag kunnen maken van beleid naar uitvoering;
 • Lange termijn visie voor het instituut in het oog houden (prioriteren);
 • Aantoonbare ervaring in bedrijfsleven, als ondernemer en/of als bestuurder;
 • Aantoonbare affiniteit met regio Noord-Limburg;
 • Aantoonbare affiniteit met thema’s innovatie en circulariteit.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie, maar zal gemiddeld 12 uur per week bedragen. De voorkeur gaat uit naar een aanstelling via de gemeente Venlo voor, in eerste instantie, de duur van 1 jaar. Desgewenst is een ZZP-dienstverleningsovereenkomst voor de duur van 1 jaar bespreekbaar. Er wordt een marktconforme vergoeding geboden.

Solliciteren
Interesse in deze vacature? Reageer dan voor 01-10-2019 door het versturen van jouw motivatie en Cv via info@crossroadslimburg.com. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de loop van oktober, met een afvaardiging van het dagelijks bestuur. Beoogde benoeming zal plaatsvinden in het algemeen bestuur op 19-11-2019.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Tjebbe Smit, vice voorzitter namens de ondernemers in het dagelijks bestuur, via info@crossroadslimburg.com. Voor procedurele vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Tom Orval, secretaris van het dagelijks bestuur, via 06-43235991 of t.orval@venlo.nl.

Mkb-ondernemers Piglet Treament Systems en Microfan eerste gebruikers van fonds

Crossroads Limburg lanceert het Subsidie Startfee Fonds. Het voorziet in een fonds om subsidieaanvragen toegankelijker en betaalbaarder te maken. Ondernemers maken aanspraak op 2/3e deel van de financiering van de startfee en, zodra de subsidie verstrekt wordt, storten ze deze terug. Het fonds is een samenwerking met subsidieadviesbureau TRIAS uit Venlo.

Het Subsidie Startfee Fonds is een bewezen formule
Voorzitter van Crossroads Limburg, Stephan Satijn, is bijzonder verheugd met de lancering van het fonds: ‘Aan goede plannen geen gebrek in deze regio, maar financiële middelen voor het uitvoeren van deze plannen zijn niet altijd voor handen. Dit fonds werkt enorm drempelverlagend voor ondernemers om te innoveren en hiervoor subsidie aan te vragen. De regio is hier enorm bij gebaat’. Crossroads Limburg vult het fonds met in totaal €15.000 aan financiële middelen.

Ron Coenen, directeur van TRIAS licht verder toe: ‘Het revolverende karakter brengt een heus innovatiesysteem op gang. Wij hebben er vertrouwen in dit systeem samen met Crossroads Limburg succesvol te kunnen uitrollen’. De eerste twee ondernemers, Piglet Treatment Systems uit Leunen en Microfan uit Horst, hebben zich reeds gemeld met een gezamenlijke aanvraag voor de ontwikkeling van een slim stal-monitoringsysteem voor varkens.

Over Crossroads Limburg
Crossroads Limburg is door de regionale triple helix opgericht om voor Noord-Limburg een gezamenlijke regionale economische agenda te ontwikkelen om nationaal en internationaal meer impact te kunnen maken.

Over TRIAS
TRIAS is een subsidieadviesbureau gevestigd in Venlo en op de Brightlands Health Campus in Maastricht. Het biedt subsidieadvies en -ondersteuning aan private en publieke organisaties

 

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) houdt ons nog altijd in zijn greep en loopt inmiddels hoog op. De uittreeddatum nadert en een goede Brexitovereenkomst is bepalend voor de concurrentiepositie van het Nederlands bedrijfsleven en daarmee de economische groei. Als topsectoren krijgen de landbouw, handel en logistiek in Noord-Limburg het het zwaarst te verduren.

Harde Brexit of No-Deal Brexit
Dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU gaat verlaten is een feit. De vraag is alleen: hoe? De details van het uittredingsverdrag zijn namelijk bepalend voor de toekomstige economische relatie met het VK. “Maar ongeacht welke deal uiteindelijk gesloten wordt: de gevolgen zijn grotendeels hetzelfde. Het enige verschil is of het abrupt gaat of met een overgangsperiode. De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl) is nog altijd bang voor de meest harde vorm van Brexit en wil ondernemers hiervoor waarschuwen en helpen voorbereiden” vertelt Joren Schep, business development coach voor het Verenigd Koninkrijk bij de RVO.

Gevolgen Brexit in Limburg
Hoe ziet de situatie er na de Brexit uit? De resultaten van het reeds verschenen wetenschappelijk onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laten zien dat, ongeacht een deal of no-deal, de initiële gevolgen groter zullen zijn voor het VK dan voor Europa. Echter is de impact sterker in Nederland dan in veel andere Europese landen. Met name de bedrijfstakken als voedingsmiddelenindustrie, landbouw, chemie en handel en logistiek zullen gemiddeld gezien veel last krijgen van de kostenverhoging die gaat optreden.

Gezien de sterke positie van Noord-Limburg mede dankzij de agrofood en logistieke bedrijven kan Brexit directe gevolgen hebben voor de Noord-Limburgse economie. Met name de landbouw is afhankelijk van de details van de uittredingsovereenkomst en hebben baat bij een “goede deal”. Naast negatieve gevolgen zullen sectoren zoals de financiële dienstverlening, telecom en de reisbranche hun positie juist kunnen versterken.

Voorbereiden op Brexit
Met het onderzoek van PBL zijn een aantal initiële gevolgen en onzekerheden inzichtelijk gemaakt en wordt het belang van goede voorbereiding nogmaals benadrukt. Op landelijk niveau biedt de RVO hiervoor verschillende hulpmiddelen, zoals het Brexitloket, de Brexit impact scan en subsidies. “Het is de eigen verantwoordelijkheid voor de ondernemer om zich voor te breiden, maar de overheid kan hier zeker mee helpen. Brexit is en blijft de situatie. Echter hebben ondernemers hun ogen nog niet altijd open. We roepen ze dan ook op zich met vragen te melden bij het Brexitloket”, aldus Schep. De RVO blijft nieuwe hulpmiddelen ontwikkelen en zal eind september een nieuwe overheidscampagne starten om ondernemers te activeren.

Wij helpen je graag!
Uiteraard staat Crossroads Limburg klaar voor Noord-Limburgse ondernemers die uitdagingen ervaren rondom Brexit. Wij streven naar een toekomstbestendig Limburg en gaan hierover graag het gesprek aan met ondernemers. Neem gerust contact met ons op!

Bron: De Limburger en Brightlands

Brightlands Campus Greenport Venlo is van enorm belang voor de innovatiekracht van deze regio en voorziet in de benodigde infrastructuur voor ondernemers. We zijn dan ook verheugd te melden dat Brightlands Campus Greenport Venlo gaat uitbreiden, met een Bright House (kantoren en laboratoria) en een Bright Village (werkplaatsen).

De nieuwe gebouwen zijn bedoeld voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen of daar al gevestigd zijn en willen uitbreiden.

Met de bouw is een investering van 22,6 miljoen euro gemoeid. De Provincie Limburg zal met een bijdrage van 17,6 miljoen euro het grootste deel van de financiering voor haar rekening nemen, de gemeente Venlo draagt 4,4 miljoen euro bij. In december gaat de schop de grond in en volgend jaar al moeten de gebouwen er grotendeels staan.

Momenteel zijn er zo’n zestig bedrijven met zeshonderd werknemers gevestigd in de Venlose Campus, waaronder Crossroads Limburg. De verwachting van Brightlands is dat de werkgelegenheid de komende jaren zal verdubbelen. Een mooie ontwikkeling voor deze regio, wat de regio alleen nog maar toekomstbestendiger maakt. De financiële ondersteuning vanuit provincie Limburg en gemeente Venlo zijn hiervoor een goede opsteek.

Ook hiervan onderdeel uitmaken of benieuwd naar de mogelijkheden om zelf kansen te starten rondom innovatie? Neem dan met ons contact op.