Varkenshouders willen serieuze vervolgstappen zetten op weg naar een circulaire voedselketen. Het vinden van een duurzaam verdienmodel en betrouwbare ketenpartners is daarbij de grootste uitdaging.

Dat bleek tijdens de startbijeenkomst van ‘Het Circulaire Varken’ op 27 juni in Nederweert-Eind. Tijdens deze interactieve avond werden varkenshouders geïnspireerd met voorbeelden van collega-ondernemers en werd er volop gediscussieerd over de (on)mogelijkheden van een circulaire voedselketen en de rol van de varkenshouderij daarin. Het doel van de avond was om te inventariseren hoe ‘Het Circulaire Varken’ varkenshouders kan faciliteren op weg naar een meer circulaire bedrijfsvoering.

Van een duurzaam bedrijf naar een duurzame keten

Individuele varkenshouders zijn al volop bezig met het verduurzamen van hun eigen bedrijf, zo bleek uit de antwoorden op een tiental voorgelegde stellingen. Het grootste deel van de bedrijven is bijvoorbeeld al energieneutraal. Daarnaast worden reststromen uit de humane voedselketen volop ingezet als veevoer. De inspanningen zijn echter nog vooral kostprijs gedreven en worden niet als meerwaarde in de markt gecommuniceerd. Een duurzaam verdienmodel is er daarom niet. Dat laatste is dus ook de grootste uitdaging voor de aanwezige varkenshouders, zo blijkt tijdens de discussie. Individuele varkenshouders willen echt wel stappen zetten, maar een duurzaam verdienmodel bouw je niet alleen. Hoe communiceer je meerwaarde in de markt? Hoe bouw je aan een duurzame keten waarin de marges netjes verdeeld worden? En hoe verhoudt dierwelzijn zich eigenlijk tot duurzaamheid en circulariteit?

“Het is tijd voor heropvoeding”

Aanwezige varkenshouders werden geïnspireerd en getriggerd door presentaties van collega-ondernemers Tiny Scheepers van Heyde Hoeve, kalkoenenhouder Ruud Bos en varkenshouder Aad van Leeuwen. Volgens Scheepers, die al meer dan 20 jaar ervaring heeft in het vermarkten van varkensvlees met toegevoegde waarde, wordt het tijd dat de varkenssector uit de ‘race to the bottom’ komt. ‘We hebben de consument zelf jarenlang opgevoed met bulk en focus op kostprijs. Dus het wordt tijd voor heropvoeden. Er is echt een markt voor meerwaarde. Maar dan moet je wel weten waar die zit en wat je te bieden hebt. Keuzes maken is cruciaal.’

Vervolg ‘Het Circulaire Varken’

‘Het Circulaire Varken’ gaat varkenshouders de komende tijd faciliteren bij het maken van die keuzes. Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezigen aangeven op welke onderwerpen en thema’s ze graag verder willen verdiepen. Op basis hiervan wordt de komende tijd een vervolgtraject opgezet, dat in september van start gaat. Ook varkenshouders die niet bij de startbijeenkomst aanwezig waren maar wel geïnteresseerd zijn deze follow-up, kunnen zich melden bij Hans Corsten, programmamanager Economisch Actieprogramma AgriFood: h.corsten@crossroadslimburg.com

Afgelopen dinsdag had Crossroads Limburg een goede bijeenkomst in het VieCuri Medisch Centrum in Venlo. Ondernemers, overheid en onderwijs kwamen samen voor de Zorg. Want naast de sectoren Agrofood, Maakindustrie en Logistiek, wordt er ook gezocht naar de verbinding met de zorg. En ook die sector blijkt met veel dezelfde uitdagingen te kampen.

De bijeenkomst werd afgetrapt met een terugblik op de vorige EDB bijeenkomst door de directeur van Crossroads Limburg, Angely Waajen-Crins. Tijdens de vorige editie, bij Helian Polymers, hebben we mogen luisteren hoe Ruud Rouleaux met zijn bedrijf bioplastics maakt en in die productie samenwerkt met Smurfit Kappa door het inzetten van reststromen. In de tussentijd zijn er, mede door Crossroads, verschillende verbindingen gelegd met andere bedrijven, waar de bioplastics mogelijk een goede vervanger zijn voor de huidige plastics die ingezet worden.

“Als het niet bij de koffieautomaat gebeurt, dan zorgt Crossroads voor de verbinding”

Angely geeft aan: “Soms wordt die verbinding gemaakt bij de koffieautomaat, maar als het daar niet gebeurt, dan is Crossroads er voor die verbinding. En daarom zijn we vandaag bij elkaar en hopen we ook deze keer op crossovers. Deze keer gaan we het hebben over de gezamenlijke ambitie: namelijk het worden van de Gezondste Regio.

De (on)Gezondste Regio?

IJsbrand Schouten, Voorzitter Raad van Bestuur bij VieCuri Medisch Centrum, neemt het stokje over. Hij vraag aandacht voor de uitdagingen waar VieCuri, maar ook andere zorginstellingen mee kampen. Er zijn namelijk steeds meer mensen die zorg nodig hebben, er is sprake van vergrijzing en veel mensen hebben een ongezonde leefstijl. Noord-Limburg is zelfs een van de meest ongezonde regio’s. Niet voor niets dus dat de focus op gezondheid ligt in deze regio. Naast die sectorale problemen ervaren ze ook de krapte op de arbeidsmarkt. En in die opgave moeten we elkaar helpen; ‘Daarin is samenwerken de sleutel tot succes’, aldus IJsbrand.

IJsbrand eindigt met een stevige oproep: “Kunnen we met zijn allen voor gezondheid instaan? Want het zou zo mooi zijn als we omarmen dat gezondheid belangrijk is voor werkplezier, woonplezier en het algemene welzijn. Het zou fantastisch zijn als we daar een deal over kunnen maken. Als bijvoorbeeld elke organisatie gezondheid een onderdeel laat zijn van de strategie of het HRM beleid, dan komen we al een heel eind.”

Marijke Lemmens, Clustermanager Kennis- en Zorgontwikkeling bij VieCuri, vult aan door middel van innovatieve voorbeelden die ze bij VieCuri al toepassen. Zo gaan ze verder dan de ziektevraag waarmee de patiënt binnenkomt. Ook zijn ze bezig met een traject waarbij ze patiënten vóór een operatie al prehabiliteren om fitter de behandeling in te gaan. Daarnaast is er ook sprake van digitalisering, met een patiëntenportaal en in de toekomst zelfs een hybride OK en robotchircurgie.

State-of-the-art Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

De middag werd vervolgd met een rondleiding door het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium, waarin jaarlijks wel 3 miljoen bloedsamples gemeten worden van maar liefst 35 priklocaties in Noord-Limburg. Hier staan state-of-the-art machines die de bloedwaarden meten en een seintje geven als er iets niet pluis is. Artsen kijken naar die resultaten en koppelen uitslag terug naar patiënten. Dit proces is bijna volledig geautomatiseerd, binnen het ziekenhuis worden de buisjes met bloed door buizen in het plafond vervoerd naar het laboratorium, dat zich ook in het Medisch Centrum bevindt. Daar gaan de buisjes door de machine en worden metingen gedaan, daarna worden de buisjes door een robotarm in een opslag gezet waar ze maximaal zeven dagen opgeslagen worden. Als die zeven dagen zijn verstreken gooit de machine de ‘verlopen’ buisjes weg en gaan ze het afvalproces in.

Samenwerken en doen!

Na de rondleiding sprak Angely over de uitdagingen waar de regio voor staat en bood Supply Chain Valley hun programma: “We kijken uit naar de samenwerking met de regio en met Crossroads.”,  Angely vult aan: “Waarin de projecten natuurlijk het belangrijkst zijn.” Directeur van de Regio Noord-Limburg, René van Loon, sluit aan op het verhaal door het proces rondom de regiodeal toe te lichten. In november komt er een nieuwe propositie voor toekomstige periode van de regiodeal.

Angely vult aan over het routeplan van Crossroads. “Wij vinden het belangrijk dat we de juiste dingen doen als uitvoeringsorganisatie binnen de Gezondste Regio om de regio ook aan de hand van de juiste projecten en verbindingen verder te brengen, vanuit het werkwoord DOEN. Op dit moment halen we het op bij jullie. Zodat we koers kunnen bepalen. Dat moeten we samen doen, en daarom is het zo cruciaal dat we ook op deze manier samen zitten.”

Na al deze inspirerende gesprekken werd er nagepraat en geborreld in de BuitensteBinnenTuin.

Crossroads wil alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun aanwezigheid. We zien iedereen graag weer bij de volgende Economic Development Board bijeenkomst op 3 oktober 2023 over Agrofood bij Bejo Seeds.

Noord- en Midden-Limburg wil circulair voorloper worden

Een voortrekkersrol vervullen in de transitie richting een circulaire, duurzame varkenshouderij. Dat is de ambitie die de regio’s Noord- en Midden-Limburg hebben geformuleerd in het programma ‘Het Circulaire Varken’. Naast het samenstellen van een ‘koplopersgroep’ met varkenshouders worden masterclasses opgezet. In het vervolgtraject haken ketenpartijen aan. ,,Niet alle kosten kunnen op het bordje van de varkenshouder worden gelegd.

Vanuit het Crossroads Economisch Actieprogramma Agrifood worden projecten in de land- en tuinbouw opgestart die met name gericht zijn op de transitie waar de agrarische sector voor staat.  We zien namelijk dat het beeld van de agrarische sector is veranderd en dat de connectie tussen de samenleving en de sector kleiner wordt. Maar er gebeurt zoveel om de sector circulair en meer duurzaam te maken. Crossroads levert een bijdrage door te laten zien wat er gebeurt en andere ondernemers te inspireren en activeren om ook aan de transities te werken in hun bedrijf. Dit doen we zodat de agrarische sector, en vooral ook de intensieve veehouderij, een ‘license to be’ houdt. Ofwel: er ook in de toekomst mág zijn.

Als je kijkt naar de varkenshouderij kan een circulaire en meer duurzame manier van werken, door kringlopen te sluiten, hier absoluut aan bijdragen. Dat vraagt om andere keuzes ten opzichte van onder andere gebruik van reststromen, energiegebruik, emissies en dierenwelzijn. Een circulaire varkenshouderij biedt veel kansen voor varkenshouder, varken en omgeving. Bijvoorbeeld door een grotere onafhankelijkheid, weerbaarheid en sterkere positie in de markt.

Veel positieve energie

De initiatiefnemers van ‘Het Circulaire Varken’ zijn voerfabrikant Nijsen company, Natuur & Milieu en de gemeenten Peel & Maas en Weert. Bij de gemeenten lag een grote zorg over de verdere ontwikkeling van de varkenshouderij en vroegen zich af hoe ze ondernemers konden ondersteunen in de benodigde transitie. Andere Limburgse gemeenten deelden die zorgen; later haakten ook de gemeenten Horst aan de Maas, Nederweert, Leudal en Venray aan.

In eerste instantie stelden de initiatiefnemers een rapport op rondom de vraag hoe de voertechnische transitie richting een circulaire varkenshouderij zou kunnen worden vormgegeven. Al snel was de conclusie dat voer slechts een onderdeel is van een circulaire, duurzame sector. Daarop zijn 7 duurzaamheidsthema’s benoemd die een rol spelen in de transitie. Naast voer gaat het dan om mest, energie, dierenwelzijn, omgeving, verdienmodel en keten. Al snel bleek er enorm veel positieve energie aanwezig te zijn om de sector verder te helpen. Daar maken we gebruik van om varkenshouders mee te nemen zodat zaken van onderuit worden opgepakt, een soort van vliegwiel ontstaat, een “kraamkamer” en we als regio een voortrekkersrol kunnen vervullen richting een circulaire, duurzame varkenshouderij. En daar kunnen ook andere regio’s van leren.

Pick and choose

De genoemde thema’s zijn vertaald in een transitiehandleiding; een soort gids die varkenshouders kunnen gebruiken om stappen te zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering. De ambities zoals die zijn geformuleerd in het document liegen er niet om. Zo dient bijvoorbeeld geen fossiele energie te worden ingezet op het varkensbedrijf en moet zelf energie worden opgewekt, dient sprake te zijn van een lage ammoniak- en methaanuitstoot door het nemen van brongerichte maatregelen, moeten varkens worden gevoerd met reststromen en is sprake van een kleine en gesloten mineralenkringloop.

Het is de bedoeling dat de ondernemers deze zaken zoveel als mogelijk gaan implementeren in hun bedrijf. Het zijn geen ‘verplichte’ doelen maar voorbeelden om je bedrijf duurzamer en meer circulair te maken en een stapje verder te gaan dan de wetgeving. Met deze handleiding willen we varkenshouders prikkelen en uitdagen om aan de slag te gaan. Iedere ondernemer kan die zaken eruit pikken die bij hem passen; een soort pick and choose. Het allerbelangrijkste is dat varkenshouders nadenken over deze thema’s, hier een visie op hebben richting de toekomst. En als ze dan besluiten om op de huidige manier verder te gaan, omdat ze ervan overtuigd zijn zo voldoende toekomstperspectief te hebben, is dat ook prima.

Koplopersgroep

Nu de thema’s zijn geformuleerd en de transitiehandleiding er ligt, worden ook actief varkenshouders betrokken in het traject. Sinds begin dit jaar worden een-op-een-gesprekken met ondernemers gevoerd en is 27 juni een startbijeenkomst in Nederweert-Eind. Doel is om een koplopersgroep op te starten, waarin we de diverse thema’s gaan behandelen. Met welke zaken willen de ondernemers aan de slag, en wat hebben ze daarbij nodig? We hebben inmiddels een breed netwerk opgebouwd en gemeenten, provincie en het Rijk zijn bereid om ondernemers te faciliteren. Vanuit het programma – dat wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, ministerie van LNV en de Rabobank is er geld beschikbaar. Niet voor investeringen op bedrijfsniveau, maar wel voor het invliegen van extra kennis, het organiseren, van bedrijfsexcursies, et cetera. Crossroads wil met name inspringen op de wensen van de varkenshouders. Die beweging van onderuit, die maakt dit project uniek net zoals het feit dat dit programma volledig onafhankelijk is.

Bekijk deze website voor meer informatie over Het Circulaire Varken.

Er komt een Circular Lab op de Brightlands Campus in Venlo om de circulaire producten, diensten en oplossingen die in de regio ontwikkeld worden in het zonnetje te zetten.

Vanuit de gedachte ‘alles kan in onze regio circulair bedacht en gemaakt worden’  zijn diverse bedrijven bezig met het ontwikkelen en produceren van circulaire producten, diensten en oplossingen. Er is behoefte om deze circulaire producten en diensten een stap verder te brengen. Maar zeker ook om het belang én vraag naar circulaire oplossingen te vergroten om écht de kentering naar een circulaire economie te maken. Om deze kennis te vergroten komt er een Circular Lab in het hart van de Brightlands Campus Greenport Venlo in box74. Vanuit de programmalijn circulair van Land van de Makers, vertrouwen de initiatiefnemers Circular Design Group en Crossroads Limburg erop dat door inspiratie, verbinding én ontzorging de circulaire toepassing bij bedrijven zal versnellen. Het initiatief valt ook onder het bewustwordingsprogramma van Circulaire Economie Limburg.

Eén van de ondedelen van het Cicular LAB is een Cicular Gallery. Met de Circular Gallery worden een aantal circulaire oplossingen centraal gezet. Enerzijds om te tonen wat er al kan, maar ook om de verbinding met de keten te maken. De officiële opening staat gepland voor medio september.

Minister Christianne van der Wal bracht maandag een werkbezoek aan ondernemers die de focus leggen op alternatieve teelten binnen NOVEX-gebied De Peel. De regio wacht de komende jaren een grote transitie. De opgaven voor het oude turfgebied zijn groot én urgent: de transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatopgave en de stikstofcrisis komen hier allemaal bijeen. 

De minister ging op bezoek bij de boerderij van de familie Smolenaers in Nederweert en plantte daar de eerste kiribomen van het seizoen. De kiriboom is de snelst groeiende boom op aarde. Het bezoek werd vervolgd in Weert bij het bedrijf Traprenovatie upstairs, waar ze het hout van de kiribroom als grondstof gebruiken om nieuwe trappen te maken. Een mooi voorbeeld van onze collega’s in Midden-Limburg Keyport.

De eigenschappen van de kiriboom

De kiriboom heeft verschillende kwaliteiten; het is niet alleen de snelst groeiende boom op aarde, maar is ook nog eens een van de lichtste houdsoorten ter wereld. Men noemt het ook wel eens het ‘aluminium onder het hout’. Daarnaast is het is het hout sterk, heeft het een aantrekkelijke nerf en neemt het ook nog eens veel meer CO2 op dan andere boomsoorten. Het is aantrekkelijk voor ondernemers om naast hun huidige werkzaamheden, de teelt van kiribomen toe te voegen. Want daardoor kan agrarische grond dubbel gebruikt worden.

Ook in Noord-Limburg: dubbel gebruik van agrarische gronden

De mogelijkheid om agrarisch grond dubbel te gebruiken wordt ook onderzocht door bedrijven in onze regio. Er zijn enkele Noord-Limburgse pluimveebedrijven die voornemens zijn dit jaar kiribomen te gaan planten in het leefgebied van het pluimvee. Daarnaast heeft een loonwerkbedrijf in Maasbree de plantmachine voor de bomen ontwikkeld. Een voorbeeldproject hoe de samenwerking tussen Keyport en Crossroads concreet vorm krijgt.

Op donderdag 20 april vond de VVV-Venlo TOP-ontmoeting plaats in het Covebo stadion de Koel. Tijdens deze ontmoeting stond het thema ‘Innovaties in de Agro & Food’ centraal. Onze Crossroads programmamanager AgroFood, Hans Corsten mocht de paneldiscussie aftrappen door te vertellen over het perspectief voor de sector. Dat deed hij naast andere inspirerende sprekers zoals Sigrid Helbig, CEO Brightlands Campus, Jella Theeuwen, co-founder en CEO Innerbuddies, Frank Hessing, CEO Hessing Supervers, Marc Pruijssers, directeur van HAS Green Academy Venlo en Merijn Luijkx, Business Development Manager Banking4Food Rabobank.

Sigrid Helbig, CEO van de Brightlands Campus Greenport Venlo, trapte de ontmoeting af en praatte ons bij over de laatste ontwikkelingen op de Brigthlands campus. De campus is een belangrijke kennisinstelling waar onderzoek, projecten en start-ups gestimuleerd worden. Een goed voorbeeld van een start-up was de volgende spreker; Jella Theeuwen. Zij is co-founder en CEO van het bedrijf Innerbuddies.  Innerbuddies legt de verbinding tussen ontlasting en voedingsadvies. Door inzicht te krijgen in jouw darmmicrobioom kan Innerbuddies een persoonlijk voedingsadvies geven met het doel om de bacteriën in jouw darmen in balans te brengen. Daarna sprak CEO Frank Hessing over zijn groenteverwerkingsbedrijf Hessing Supervers dat onlangs een vestiging opende in de Greenport Venlo. Als laatste vertelde Directeur Marc Pruijssers over de HAS Green Academy en hoe zij geloven in onderwijs in de praktijk, waarbij studenten kennismaken met bedrijven in de regio en daar expertise opdoen.

Paneldiscussie over opgaven in de sector

Daarna schoven twee van de vier sprekers; Sigrid Helbig en Frank Hessing aan bij een paneldiscussie, waar onze programmamanager AgroFood Hans Corsten en Business Development Manager Merijn Luijkx van de Rabobank ook aanschoven. Hans gaf een introductie over de uitdagingen in de AgroFood sector in Noord-Limburg en hoe er verwacht wordt dat de sector zich gaat ontwikkelen. Samenwerking bleek een belangrijk thema in meerdere opgaven. De panelleden gaven aan: zoek samenwerking in de klimaatopgaven en zoek samenwerking in de arbeidsmarkt door je als ondernemer aan te sluiten bij een van de onderwijsinstellingen in de regio zoals bijvoorbeeld HAS Green Academy. Want; alleen is het lastig, en misschien zelfs wel onmogelijk, om de opgaven aan te pakken.

Crossroads Limburg en AgroFood

Wil je meer weten over wat Crossroads bijdraagt aan de AgroFood sector? Klik dan hier om het Actieprogramma AgroFood van Crossroads en Keyport te lezen.

Op 14 maart was de Economic Development Board bijeenkomst van Crossroads Limburg bij Helian Polymers in Belfeld. Tijdens deze bijeenkomst kwamen overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving samen om het te hebben over de economische uitdagingen waar onze regio voor staat. Met  een aantal inspirerende sprekers zoals Gouverneur Emile Roemer, CEO van Helian Polymers Ruud Rouleaux, bruggenbouwer Daan Kerssemakers en natuurlijk onze eigen directeur van Crossroads Limburg Angely Waajen-Crins hebben we gesproken over hoe we als regio die uitdagingen aan kunnen pakken.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, met die quote opende Ron Coenen, voorzitter van de Economic Development Board,  de bijeenkomst. Deze bleek de perfecte opening en samenvatting te zijn. De essentie van alle verhalen kwam neer op samenwerken en tot welke voordelen dit kan leiden.

Grensoverschrijdend

Gouverneur Roemer over hoe we als Limburg bescheiden zijn en tóch  voorop lopen. Hij vertelde: “Limburg wordt in het Haagse vaak gezien als uithoek van het land, maar wij zijn geen uithoek van het land. Limburg is juist een poort naar Europa, het hart van Europa. We moeten niet bij de grens stoppen met denken, want grenzen zijn er juist om te overbruggen. En we hebben als Limburg zoveel te bieden, dat moeten we samen gaan uitstralen.” Een treffende boodschap van onze Gouverneur.

“Samenwerken is een werkwoord”

Angely Waajen-Crins, Directeur van Crossroads Limburg benadrukte het belang van samenwerken: “Samenwerken is een werkwoord. dat gaat niet vanzelf.” Zij gaf aan dat het nodig is om proactief aan de slag te gaan en elkaar op te zoeken waar nodig, want: “Het is nodig dat overheid, ondernemers en onderwijs in hetzelfde tempo gaan lopen en Crossroads gaat daarbij helpen. Wij gaan het toeval organiseren, zodat de lijntjes tussen ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving korter worden.”, aldus Angely.

Gastheer en CEO Ruud Rouleaux van Helian Polymers stelde zijn bedrijf beschikbaar als locatie voor de bijeenkomst. Hij vertelde over de materiaaltransitie waarin hij met zijn bedrijf reststromen en afval kan omzetten in bacteriën die bio-kunststof produceren. Hij deelt zijn kennis graag met andere bedrijven om zo samen verder te kunnen ontwikkelen. Zo kwam hij per toeval Peter Gerards tegen, Director Technical Customer Service van Smurfit Kappa. Hij was op zoek naar een manier om karton waterbestendig te maken, die innovatie vond hij bij Helian Polymers. Daarover zegt Peter Gerards; “Onverstelbaar, de kennis ligt hier gewoon om de hoek.”. Door het in gesprek raken van de twee heren ontdekten ze dat de reststromen van Smurfit Kappa weer gebruikt kunnen worden door Helian Polymers in de productie van de bio-kunststof.

De mens centraal

Bruggenbouwer Daan Kerssemakers en Gard Stals, directeur Jongen Projectontwikkeling, vertelden als laatste over de ontwikkelingen bij het oude veilingterrein in Venlo-Zuid. Door de mens centraal te zetten en bezig te zijn met positieve gezondheid wordt er opgehaald wat er nodig is in de buurt. Er worden doe-tafels georganiseerd om het innovatieprogramma op te stellen, want ook gezondheid en sociaal welzijn is een belangrijke opgave in onze regio.

Het was een geslaagde en inspirerende bijeenkomst waarvan er nog meer zullen volgen. Voorzitter van de EDB, Ron Coenen, sloot de bijeenkomst dan ook af met de oproep: “Doe mee! En help ons de vier O’s beter te laten aansluiten op elkaar.”.

Over Crossroads Limburg en de Gezondste Regio

Crossroads Limburg streeft ernaar om samen met ondernemers, overheid, onderwijs en inwoners te werken aan een economisch gezond Noord-Limburg. Om die samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen, biedt Crossroads handvaten. Daarnaast is Crossroads onderdeel van de Gezondste Regio. Samen met stichting ‘Wat Kies Jij?’, de onderwijsinstellingen en de regio Noord-Limburg streven we ernaar om de Gezondste Regio te zijn. Want  een gezonde regio is de beste garantie op een welvarende regio. Daarom stomen we Noord-Limburg zowel op sociaal- als economisch vlak klaar voor een bloeiende toekomst. We investeren in een vitale regio vol innovatieve bedrijven. Bedrijven die banen creëren voor onze professionals en stageplaatsen voor een ambitieuze nieuwe generatie. Het doel? Doorlopende talentontwikkeling in een omgeving waar men zich thuis voelt en de beste en gezondste versie van zichzelf kunnen zijn.

Mede op initiatief van Crossroads Limburg zijn de gemeentelijke accountmanagers uit Midden- en Noord-Limburg op donderdag 16 februari samengekomen op de Brightlands Campus Greenport Venlo om kennis te maken, kennis op te doen en ervaringen te delen. We kijken terug op een zeer geslaagde middag onder leiding van accountmanager Agrifood Hans Corsten van Crossroads en Keyport.

De aanwezigen waren afkomstig van gemeenten Venlo, Mook en Middelaar, Nederweert, Horst aan de Maas, Gennep, Bergen, Venray, Leudal, Peel en Maas en Weert. Daarnaast was er deelname vanuit FoodNL en Greenport Venlo. De bijeenkomst werd geopend door Hans Corsten met een toelichting over het Economisch Actieprogramma Agrifood waarbij een beeld is geschetst van de (economische) omvang en diversiteit van het totale regionale Agrifoodcomplex en wat Crossroads hierin voor ondernemers kan betekenen; zoals op gebied van innovatie, ondernemersvaardigheden en verdienmodellen met perspectief.

Project circulaire varkenshouderij

Eppo Timmer, sinds kort projectleider voor het provinciale project circulaire varkenshouderij, heeft in zijn presentatie de doelstelling gepresenteerd dat in 2030 er een circulaire veehouderij in Limburg is. Deze acteert in een gezonde leefomgeving en waarin op schaal van Noordwest Europa de veevoerkringloop, voor zover mogelijk, is gesloten. De varkenshouderij is van oudsher “de grootste tak van sport” binnen de Peelgemeenten. Vergroting van de circulariteit in de varkenshouderij kan juist in Noord- en Midden-Limburg ontstaan en een bijdrage leveren aan een toekomst met veehouderij.

Behoeftes peilen en vervolg

Deze middag was mede op initiatief van Crossroads Limburg gehouden. Hans Corsten sloot de startbijeenkomst af met een vragenronde om de behoeftes van de aanwezigen te peilen. Duidelijk werd dat er behoefte is vanuit de  gemeenten om deze bijeenkomst vaker te kunnen houden en welke thema’s dan aan bod moeten komen. De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 2 juni op de Brightlands Campus in Venlo.

Greenport Venlo brengt samen met Agrifood Capital en Regio FoodValley als FoodNL een werkbezoek aan de Grüne Woche in Berlijn. Eerder tijdens de European Week of Regions and Cities spraken de drie triple-helix organisaties af dat ze blijven werken aan de twee hoofdthema’s: eiwittransitie en voeding & gezondheid. FoodNL brengt een bezoek aan de Grüne Woche om ook op internationaal vlak de verbinding te zoeken.

De verbinding zoeken is één van de speerpunten van het werkbezoek van FoodNL aan de Grüne Woche. Om duurzame agrifood innovaties mogelijk te maken zoekt FoodNL de samenwerking met andere Europese regio’s en ontwikkelen ze met Europese fondsen projecten voor de innovatiethema’s. Greenport Venlo wordt vertegenwoordigd door o.a. Bob Vostermans, de burgemeester van  gemeente Beesel, Eric Beurskens, wethouder gemeente Horst aan de Maas en Marcel Claus, programmamanager Greenport Venlo.

FoodNL op de Grüne Woche in Berlijn

FoodNL is bezig met de thema’s eiwittransitie en voedsel & gezondheid. Doelstelling voor de eiwittransitie is het stimuleren en faciliteren van de transitie naar duurzamere productie en consumptie van dierlijke eiwitten en de ontwikkeling van nieuwe, plantaardige eiwitten. Bij voedsel en gezondheid gaat het om het creëren van een gezonde voedselomgeving, vergroten van kennis over en bewustzijn van gezonde voeding en het verminderen van voedselverspilling in de voedselketen.

Om de thema’s verder te brengen is FoodNL op zoek naar de verbinding op internationaal niveau en de Grüne Woche is daarvoor de uitgelezen kans. De Internationale Grüne Woche Berlijn is een van de bekendste evenementen in Duitsland. De beurs werd opgericht in 1926 in Berlijn en geldt als dé toonaangevende internationale vakbeurs op het gebied van voedsel, land- en tuinbouw en is the place to be voor de landbouwsector.

Tijdens het evenement was de regio onder andere in gesprek met de staatssecretaris landbouw en ambassadeur van Roemenië over transitie in landbouw, bodem en milieu, verdienmodellen en kwaliteitsstreekproducten. Ook gingen de vertegenwoordigers in gesprek met onze buurregio Agrobusiness Niederrhein. Daarnaast werd er ook verbinding gezocht met de Baltische Staten en Polen voor de twee innovatiethema’s.

FoodNL en Crossroads

FoodNL is een alliantie van drie triple-helix agrifood regio’s in Nederland. Samen zijn ze de grootste voedselproductieregio in Europa. Een samenwerking met als doel groei en innovatie in agrifood te realiseren. De innovatiethema’s waarop de focus ligt zijn eiwittransitie en voedsel en gezondheid. Vanuit de Greenport Regio sluiten Crossroads en Keyport de handen ineen met het actieprogramma AgriFood. Vanuit die rol is accountmanager Hans Corsten van Crossroads en Keyport betrokken bij FoodNL. Bekijk het actieprogramma AgriFood op deze pagina.