Bron: Kiempunt Korte Ketens

Kiempunt Korte Ketens, een samenwerkingsverband van Limburgse organisaties LLTB, Arvalis, LIOF, Provincie Limburg en Bluehub, zet onder de vlag van Kiempunt Limburg een groeiversnelling in om boeren en telers te empoweren om zelf, of met behulp van gelijkgestemden, middels een (ver)korte keten hun afnemers te bedienen. Sinds 2018 verbindt en inspireert Kiempunt Limburg professionals in agrofoodsector die samen willen innoveren op Limburgse bodem. Dit netwerk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé voedingsbodem voor groei in het agrofoodlandschap.

De Limburgse hub voor korte ketens
Korte ketens zijn geen doel op zich; ze kunnen er wel toe leiden dat voedsel minder kilometers aflegt, dat boeren en tuinders hogere marges op hun producten behalen, dat consumenten gemakkelijker gezond en lokaal voedsel kunnen verkrijgen en dat er rechtstreeks contact is tussen boer en burger. “Recente ontwikkelingen, onder meer door de Corona-crisis, hebben laten zien dat er veel vraag is naar eerlijk, vers en kwalitatief hoogwaardig voedsel van eigen bodem. Korte ketens zijn echter niet voor alle ondernemers in de agrofoodsector weggelegd. Soms lopen ondernemers tegen dezelfde problemen aan. Met Kiempunt Korte Ketens willen we de krachten van de betrokken partijen bundelen om zo ondernemers te helpen elkaar te ondersteunen en versterken”, vertelt LLTB-bestuurslid Susanne Görtz.

Ondersteuning, verbinding en kennisdeling
Het collectief van de vijf initiatiefnemers LLTB, Arvalis, LIOF, Provincie Limburg en Bluehub is de afgelopen anderhalf jaar uitgegroeid tot centraal aanspreekpunt voor zowel producerende als afnemende partijen die de stap willen maken richting (ver)korte ketens. Tevens is Kiempunt Korte Ketens verbonden met de landelijke Taskforce Korte Keten en fungeert zij, samen met de Rabobank, als klankbordgroep voor het Limburgse programma LOF, waarbinnen tientallen boeren en tuinders direct aan zorgaanbieders worden gekoppeld voor het leveren van groente, fruit, zuivel of vlees. Onderdeel van de groeiversnelling van Kiempunt Korte Ketens is het nadrukkelijk aanbieden van een omvangrijk netwerk, actuele kennis én ondersteuning om boeren en telers te verbinden aan de juiste samenwerkingspartners.

Creëer zelf een (ver)korte keten
De komende periode zal Kiempunt Korte Ketens tijdens de Nationale Handelsmissie en voorafgaand aan de Dutch Food Week aandacht vragen voor (ver)korte ketens en middels haar online en fysieke loketfunctie nóg meer boeren, telers en afnemers verbinden die toegevoegde waarde zien in een minimaal aantal schakels tussen boer en bord. Via de digitale thuisbasis van Kiempunt Korte Ketens blijven geïnteresseerden op de hoogte en hebben zij toegang tot een enthousiaste community én hoogwaardige, actuele kennis. Kiempunt Korte Ketens komt graag in contact met boeren en telers die zelf, of met behulp van gelijkgestemden, middels een (ver)korte keten hun afnemers willen bedienen.

Het loket is bereikbaar via korteketens@kiempunt-limburg.nl of plaats een oproep in de Kiempunt Korte Ketens Groep.

Bron: Ondernemend Venlo

Donderdag 16 juli is bekend gemaakt dat de Europese Unie (EU) 10,4 miljoen euro beschikbaar stelt voor drie Limburgse havens. Het College van Gedeputeerde Staten heeft onlangs een Connecting Europe Facility (CEF) subsidieaanvraag gedaan. Met de toekenning van deze CEF middelen wordt het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T) op de verbinding Antwerpen-Luik-Venlo-Nijmegen-Rotterdam op drie locaties verbeterd voor goederentransport over water. Het gaat om de locaties: de haven van Heijen (Gennep), de haven van Venlo en de haven van Lanaken. De Provincie Limburg was trekker voor deze aanvraag namens het gehele gebied.

De CEF is een financieringsinstrument van de EU voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van Trans-Europese Transportnetwerken ondersteunen. Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Logistiek, Onderwijs en Sport): ‘De waardering vanuit Brussel betekent een geweldige impuls voor de binnenvaart: duurzaam, efficiënt en grensoverschrijdend transport per schip binnen het goederenvervoer. Een mooie opsteker voor de Limburgse economie.’

De upgrades zorgen voor verbeterde navigatiecondities en meer capaciteit voor de doorvaart van schepen. Ook zorgt het voor de afhandeling langs de waterkant van verschillende vrachtstromen waardoor verschuivingen met andere transportmodi kunnen plaatsvinden. Deze verbindingen zorgen voor een gemakkelijke verschuiving naar watertransport en vice versa. Toekenning van de subsidie is vooral te danken aan de aanpak van een capaciteitsknelpunt op de drie terminals, aldus het lovende oordeel uit Brussel. Gedeputeerde Hubert Mackus (Landbouw, Landschap en Mobiliteit): ‘Onze strategie vanuit de goederenruit ‘Rhombus’ heeft een mooi resultaat opgeleverd en wordt door Brussel goed gewaardeerd, waarbij we vanzelfsprekende grensoverschrijdende stappen zetten. We werken voortvarend samen met al onze partners, en die aanpak is succesvol.’

Rhombusplan
Met behulp van deze CEF financiering wordt het zogeheten ‘Rhombusplan’ werkelijkheid. Dit betreft een ruit zoals hierboven weergegeven waarbij Nederland, België en een deel van Noordrijn-Westfalen multi modaal worden benaderd. Het doel is om te komen tot een netwerk waarbinnen modal shift tussen spoor, weg en water kan worden gerealiseerd. Hierdoor kan de infrastructuur binnen deze ruit optimaal gebruikt worden en draagt het bij aan het verminderen van de congestie op de belangrijkste Europese (achterland)verbindingen van het TEN-T kernnetwerk.

Topcorridors
Het Rhombusplan is onderdeel van de nationale aanpak topcorridors van de Rijksoverheid. In 2017 is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland, het havenbedrijf Rotterdam en de topsector logistiek overeenstemming bereikt over de verbetering van de goederenvervoercorridors in het oosten en zuidoosten van het land. Door de krachten tussen overheden en met bedrijven te bundelen, en samen een subsidieaanvraag te doen in Brussel, kunnen er grote stappen worden gemaakt binnen de topcorridors.

Eerder bij Crossroads Limburg schreven we over het belang van de binnenhavens als transportknooppunten voor circulaire stromen, vestigingslocaties voor circulaire activiteiten, leveren clustervoordelen op waar grondstoffen en energiekringlopen bij elkaar komen en het gebruik van duurzame transportopties over verschillende modaliteiten.
Crossroads Limburg is blij met het behaalde resultaat en ziet het als een waardevolle ontwikkeling voor de Limburgse economie.

Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo

Hoe zorgen we ervoor dat jongeren gezonde keuzes maken als het gaat om voeding? Met deze vraag gaat Brightlands Campus Greenport Venlo samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen aan de slag in het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid. Het programma wordt ondersteund vanuit de Regio Deal Noord-Limburg. De ambitie is om van Brightlands een autoriteit te maken op het gebied van jeugd, voeding en gezondheid: vanuit de educatie, valorisatie, toepassing en wetenschap.

De gemiddelde Nederlandse jongere eet veel te weinig groente en fruit. Jongens tussen de 14 en 18 eten bijvoorbeeld zo’n 100 gram groente per dag, terwijl de norm op 250 gram ligt. Van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid fruit van 200 gram, komen ze niet eens aan de 70. Een ongezond voedingspatroon kan op termijn tot ernstige gezondheidsklachten leiden, zoals obesitas en diabetes. Maar liefst 13 procent van de jongeren heeft nu al te maken met overgewicht.

Kennisontwikkeling en toepassing
Via het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid wil Brightlands Campus Greenport Venlo met een groot aantal partijen hierin verandering brengen. Een jaar geleden is gestart met de leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid op Brightlands Venlo. Hier vindt onderzoek plaats naar gezonde voeding, het gedrag ten aanzien van voeding en hoe je dit kunt beïnvloeden, en het effect van voeding op het lichaam. Het educatie- en innovatieprogramma Kokkerelli/Kids University for Cooking, gericht op kinderen, loopt al langer. Met de ondersteuning vanuit de Regio Deal Noord-Limburg kan de leerstoel verder versterkt worden met educatie en valorisatie. Het streven is om onder andere een nieuwe masteropleiding te starten rondom de thematiek. Het doel is ook om de opgedane kennis in de leerstoel Jeugd, Voeding en Gezondheid via regionale partnerships met bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten te vertalen naar de praktijk.

Gezonde keuzes
Deze samenwerking kan leiden tot bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe concepten en producten die zorgen voor gezonde(re) voedingskeuzes bij kinderen. Kidspanels, voor en door kinderen, spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast is het streven om onderzoek te doen naar wat de beste manier is om kinderen, in verschillende leeftijdscategorieën, te onderwijzen in voeding en het maken van gezonde keuzes. Veel scholieren zullen dit in de praktijk op en in de omgeving van Brightlands zelf ervaren.

Regio Deal
Het programma Jeugd, Voeding en Gezondheid wordt ondersteund door de Regio Deal Noord-Limburg, een meerjarig partnerschap tussen het Rijk en verschillende regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen uit de regio. Het is de bedoeling dat de projecten in de Regio Deal binnen drie jaar tot concrete resultaten leiden voor de regio als geheel, maar ook voor de verschillende gemeenten en haar inwoners.

Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo

Om bij te dragen aan de technologische vernieuwing in de agrifood sector richt de Universiteit Maastricht (UM) op Brightlands Campus Greenport Venlo een nieuw kennisinstituut op: het Brightlands Future Farming Institute. Binnen dit nieuwe kennisinstituut komen de triple helix krachten bij elkaar van Universiteit Maastricht (UM), provincie Limburg en regio Noord-Limburg, BASF Vegetable Seeds als potentiële private partner, en Brightlands Campus Greenport Venlo. De totale investering over tien jaar is ruim 40 miljoen euro.

Agrifood gericht op duurzaamheid
De agrifood sector is een van de sterkste bedrijfstakken van Nederland. Het belang van deze sector voor de economie en werkgelegenheid is zeer groot: de agrifood sector vertegenwoordigt ongeveer 10% van het Bruto Binnenlands Product en tevens 10% van de Nederlandse werkgelegenheid. Daarnaast is het een sector die een grote bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de economie: produceren met minder impact op natuur en milieu. Agrifood kan in de toekomst een grote rol spelen in het circulair maken van onze maatschappij en economie.

Veredeling van planten
Het nieuwe instituut gaat zich onder meer richten op het veredelen van planten zodat deze gezonder zijn voor mens en klimaat (‘functional plant genomics’) en milieuvriendelijker geteeld worden in een zeer innovatieve setting, de zogenaamde greenhouse en indoor farming engineering. Het instituut legt de verbinding tussen de primaire en veredelingssector enerzijds en voedings- en gezondheidsexpertise anderzijds. Zo vormt het instituut een onmisbare schakel in de keten van hoogwaardige plantenrassen via een uitgebalanceerde teelt en voedingsconcepten tot het bevorderen van de gezondste regio van Nederland.

Ondernemerschap en kennisontwikkeling
De keuze voor Brightlands Venlo als locatie voor het instituut garandeert een vruchtbare grond voor elkaar versterkend ondernemerschap en kennisontwikkeling, wat zal resulteren in innovatie met private partijen, inclusief regionaal MKB. Als partner in Brightlands heeft BASF de intentie uitgesproken dit initiatief voor onderzoek naar gezonde groente en teeltmethodes in relatie tot consumenteneigenschappen te ondersteunen.

Kassen voor Research & Development
Het instituut wordt gehuisvest op Brightlands Campus Greenport Venlo, in Brighthouse, dat medio 2021 gereed zal zijn. Noord-Limburg, waar de Venlo-kas is uitgevonden en waar de hele keten, van zaadje tot aan de consument, sterk vertegenwoordigd is, is de ideale regio om onderzoek en ontwikkeling te combineren. In 2021 zullen hier bovendien nieuwe R&D-kassen worden gebouwd, waarvan een deel ook voor het (MKB)bedrijfsleven beschikbaar komt. Er gaat o.a. gewerkt worden aan moderne veredelingstechnieken, sensortechnologie, kunstmatige intelligentie, robotica en geavanceerde systeemanalyse, waarbij smaak, gemak en duurzame circulaire productie van voeding centraal staan.

Bekijk hier de video over het Brightlands Future Farming Institute.

Bron: Brightlands Campus Greenport Venlo

De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben met het Rijk een akkoord bereikt over de Regio Deal Noord-Limburg. Afgelopen maandag heeft coördinerend Minister Schouten de meerjarige overeenkomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Tevens wordt er samen met ruim 30 partners gestart met 18 concrete projecten met een investeringswaarde van € 58 miljoen euro.

In februari werd bekend dat de regio Noord-Limburg in aanmerking komt voor één van de 14 Regio Deals, een regionaal stimuleringsprogramma van het ministerie van Landbouw. In totaal stelt het Kabinet voor Noord-Limburg € 17,5 miljoen in twee tranches beschikbaar, een bedrag dat Provincie en Regio Noord-Limburg matchen en waar partners ook nog eens aanvullend op investeren. Een eerste uitvoeringsprogramma van de betrokken overheden en ruim 30 partners is vandaag gepresenteerd.

Overeenkomst voorzien van concreet programma

De Regio Deal Noord-Limburg richt zich op gezondheid in de breedste zin van het woord, zoals gezonde land- en tuinbouw, duurzaamheid, preventie (gezondheid/sociaal), het tegengaan van ondermijning en een gezond grensoverschrijdend ondernemersklimaat. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan gestart worden met de uitvoering. Om de brede welvaart in Nederland te versterken werken Rijk en regio nauw samen met bedrijven en organisaties. Juist in deze periode, waar de coronacrisis van invloed is op het alledaagse leven, is het belangrijk om te investeren in het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio. Vanuit vijf thema’s wordt hieraan gewerkt.

Meer informatie over de specifieke thema’s vind je hier.

Looptijd

Met het ondertekenen van de Regio Deal en het eerste uitvoeringsprogramma wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg. De regiodeal loopt voor de periode 2020-2023. In de eerste helft van 2021 volgt een tweede (en laatste) programma met concrete projecten. Rijk, Provincie en Regio werken in een gezamenlijke overlegstructuur samen en coördineren de voortgang en uitvoering, in nauwe afstemming met de vele partners in de regio.

Crossroads Limburg is blij met het akkoord en ziet uit naar de innovaties die uit de Regio Deal zullen voortkomen.

Bron: Limburg Leads

Limburg Leads, dat plaatsvindt op 16 en 17 september in MECC Maastricht, verwelkomt Cleverland als online partner. Cleverland, het grensoverschrijdende platform dat jongvolwassenen enthousiasmeert voor de aantrekkelijke studie- en werkmogelijkheden in de euregio rijn-maas-noord, organiseert tijdens Limburg Leads vier online ‘Round Table’ sessies en een speeddate. Niet alleen wordt hiermee de Euregionale samenwerking verder versterkt, maar ook wordt de verbinding tussen Noord –en Zuid Limburg en de Niederrhein op de Duitse kant bekrachtigd.

In de samenwerking met Limburg Leads biedt Cleverland vier online Round Table Sessies en speeddating om hoog opgeleide Duitse en Nederlandse werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen. Doelgroepen zijn HBO/ WO studenten, pas afgestudeerden, werknemers en bedrijven. Bedrijven en studenten kunnen zich inschrijven via deze registratielink.

Noord -en Zuid Limburg zijn kennisregio’s met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te versterken, nieuwkomers aan te trekken, te behouden en te integreren in de Euregionale arbeidsmarkt. Limburg Leads is het Euregionale B2B evenement dat bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen bij elkaar brengt, zowel fysiek als online, met als doel elkaar te ontmoeten, kennis te vermenigvuldigen én goede zaken te doen.

Het nieuwe internetportaal biedt grensoverschrijdende informatie over studeren, werken en leven in de euregio maas-rijn-noord. Het wil met verschillende interactieve mogelijkheden studenten, pas afgestudeerden en werknemers verbinden met het bedrijfsleven in Nederlands Limburg en Nord Rhein Westfalen. Op die manier verkleint het platform het barrière-effect van de grens op studie, werk en leven. Limburg Leads, dat Talent als één van de vier hoofdthema’s heeft, ziet veel toekomst in het online platform.

De samenwerking tussen Cleverland en Limburg Leads wordt mede ondersteund door WSP Noord-Limburg, Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA) en het Interreg project Groei en ontwikkeling tot Grensoverschrijdende Agropole, de Duits-Nederlandse Business Club Maas Rhein en het lectoraat Cross-border Business Development aan de Fontys Venlo.

Beursmanager Jop Thissen zegt hierover: ‘Wij zien dat veel jongvolwassenen uit Nederlands Limburg interesse hebben in de mogelijkheid hun carrière in de grensregio’s te starten of voort te zetten, maar dat zij vaak de weg naar de juiste werkgevers of passende functies niet weten te vinden. Heel slim dat Cleverland daarop inspeelt met een innovatief online platform dat studenten, werkenden en het bedrijfsleven in de Euregio samenbrengt. Het online aanbod van Cleverland tijdens Limburg Leads is een hele mooie toevoeging aan ons programma, dat Euregionaal ondernemerschap en talent als belangrijke topics heeft’.

“Met het grensoverschrijdende matchmaking willen we een voorbeeld geven van hoe we in Europa beter kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven, en hoe we het barrière-effect van de grens op studie, werk en leven van burgers kunnen verminderen”, aldus Vincent Pijnenburg, lector Cross-border Business Development Fontys Venlo en lid van het Cleverland projectteam over de algemene context van de samenwerking van Limburg Leads en Cleverland.

Bron: Venlo Online

Onlangs werd het platform Cleverland gelanceerd. Cleverland wil jongvolwassenen enthousiasmeren voor de aantrekkelijke studie- en werkmogelijkheden in de euregio rijn-maas-noord.

Het grensoverschrijdende platform geeft in het Duits, Nederlands en Engels informatie over de studiemogelijkheden in Mönchengladbach, Krefeld en Venlo. Met portretten van innovatieve bedrijven en inspiratie voor vrijetijdsbesteding wil Cleverland de aantrekkingskracht van de grensregio als woon- en werkomgeving vergroten.

Bekendheid van de euregio rijn-maas-noord vergroten
Met de start van de Cleverlandcampagne en de bijbehorende grensoverschrijdende marketing van de onderwijsregio, voert het project ‘euregio campus-Limburg / Niederrhein’ een belangrijke maatregel uit. “We hebben drie belangrijke doelen: de bekendheid van de euregio rijn-maas-noord als studielocatie vergroten, de universiteiten en hogescholen verbinden door middel van grensoverschrijdende opleidingen en de euregio aantrekkelijker maken als arbeidsmarkt en woonplaats voor afgestudeerden”, legt Ad Roest, wethouder Financiën, Organisatie en Grensoverschrijdende samenwerking van de gemeente Venlo uit.

Braindrain tegenhouden
Eerdere studies hebben aangetoond dat de regio te kampen heeft met een braindrain, wat betekent dat er meer hoogopgeleiden vertrekken dan erbij komen. Dit komt deels doordat studenten enerzijds en regionale bedrijven anderzijds niet genoeg van elkaar op de hoogte zijn. De Cleverlandcampagne wil deze kenniskloof dichten door jonge, hoogopgeleide volwassenen vertrouwd te maken met de kernindustrieën, grote bedrijven en de zogenaamde ‘hidden champions’. Binnenkort verschijnt er een bedrijfsdatabase op de website, waarin hooggekwalificeerde afgestudeerden met behulp van verschillende filters op basis van hun interesses naar bedrijven in de grensstreek kunnen zoeken.

Digitale informatieaanbod en matchmaking
Het digitale informatieaanbod gaat vanaf herfst gepaard met match-making events voor studenten en ondernemers en een intensive samenwerking van de Fontys en de Hochschule Niederrhein op gebied van onderwijs. Deze activiteiten zijn bedoeld om op lange termijn meer afgestudeerden in de regio te houden. “Met de grensoverschrijdende kennisregio willen we een voorbeeld geven van hoe we in Europa beter kunnen samenwerken op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven, en hoe we het barrière-effect van de grens op studie, werk en leven van burgers kunnen verminderen”, aldus Ad Roest over de algemene context van het project.

Het project, dat op 1 januari 2019 is gestart, loopt tot eind 2021 en krijgt in totaal 1,8 miljoen euro van de Europese Unie, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Nederlandse provincie Limburg.

Voor meer informatie kijk op www.cleverland.eu.

Limburg Leads, dat plaatsvindt op 16 en 17 september in MECC Maastricht, verwelkomt Cleverland als online partner. Meer informatie vindt u hier.

Bron: LIOF

Op 20 mei maakte het kabinet bekend €150 miljoen extra uit te trekken voor de Corona-OverbruggingsLening (COL). Een week later werd het budget met nog eens €50 miljoen opgehoogd en werd de aanvraagperiode verlengd tot 1 oktober. Om met het beschikbare budget zoveel mogelijk ondernemers te kunnen helpen is bekeken hoe de voorwaarden aangepast kunnen worden. Vandaag is er formeel akkoord gekomen vanuit Brussel op de vormgeving van de COL 2.0.

Aangepast beoordelingsproces; aanvragen mogelijk tot 1 oktober 
Aanvragen ingediend tot en met 19 mei worden beoordeeld conform de voorwaarden zoals van toepassing vanaf de start van de COL eind april. Voor aanvragen ingediend tussen 20 mei en 1 oktober geldt dat ze tegen elkaar zullen worden afgewogen (tender-systematiek). De onderlinge weging tussen de aanvragen zal plaatsvinden in drie tijdsblokken: 20 mei – 1 juli, 1 juli – 16 augustus en 16 augustus – 1 oktober. Naast de formele criteria zal dan ook gekeken worden naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie.

Voor de onderlinge afwegingen tussen 1 juli en 1 oktober geldt dat hiervoor nog minimaal €50 miljoen beschikbaar zal zijn. De uitkomst van de verschillende tenders wordt binnen drie weken na de desbetreffende tijdsperiode bekend gemaakt. Het aangepaste beoordelingsproces is gevisualiseerd in de bijlage bij dit nieuwsbericht.

In afwijking van de COL 1.0 mogen, in situaties waarin bestaande aandeelhouders niet kunnen optreden als cofinancier, of er nog geen sprake is van externe aandeelhouders, derden optreden als cofinancier.

Sinds start COL ruim 600 miljoen aangevraagd
Sinds de openstelling van de COL op 29 april deden bijna 1.800 bedrijven een aanvraag. In totaal vroegen zij ruim 600 miljoen aan en het gemiddeld aangevraagde bedrag is bijna €360.000,-. Inmiddels zijn bijna 1.300 aanvragen afgehandeld waarvan ongeveer 500 aanvragen zijn toegekend. Er zijn nog bijna 500 aanvragen in behandeling.

Wat is de COL?
De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Bron: Dutch Food Week

Dutch Food Week vindt dit jaar plaats van 10 tot en met 17 oktober 2020. Dat heeft de nieuwe voorzitter Dirk Duijzer, boegbeeld van de Topsector Agri&Food, bekendgemaakt. Dutch Food Week trapte af met een virtuele bijeenkomst voor honderden participanten die de afgelopen vijf jaren betrokken waren bij Dutch Food Week.

Dutch Food Week 2020: 10 – 17 oktober 

Consumenten zijn in groeiende mate nieuwsgierig naar de herkomst en toekomst van ons voedsel en zoeken met name in hun directe omgeving naar informatie. Dutch Food Week is hét nationale podium waar voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan. Tijdens Dutch Food Week, dit jaar van 10 t/m 17 oktober, delen partijen uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren en tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten iedereen zien hoe zij werken aan de productie, distributie en ontwikkeling van ons voedsel.

Dit jaar is het thema van Dutch Food Week: Wat eten we? 

Dagelijks wordt iedereen meerdere malen geconfronteerd met eten, maar wat eten we nou eigenlijk precies? Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe komt het van het land op ons bord? En hoe voedzaam is ons dagelijkse kost? Met de open vraag ‘Wat eten we?’ nodigen we iedereen uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In elke klas, bij elk bedrijf en aan iedere keukentafel.

Dat gesprek hoeft niet alleen te gaan over gerecht dat we eten, maar ook over complexere thema’s zoals de footprint van onze maaltijd en het productieproces. De drijvende krachten achter onze internationaal zeer succesvolle food-sector vullen daarom het programma. Leer zelf van boer of kok, wetenschapper of docent, beleidsmaker of voedselinnovator wat u dagelijks precies op uw bord heeft en hoe we in Nederland de kwaliteit en innovatie van onze voedselketen hoog houden. Voor iedereen is er wat te beleven: van jong tot oud, van professional tot geïnteresseerde, van carnivoor tot vegan. Kom langs en ontdek: wat eet ik eigenlijk?

Eerdere edities
De eerste editie van Dutch Food Week in 2015 was een initiatief van de Topsector Agri&Food samen met AgriFood Capital, Brightlands Greenport Venlo, FoodValley NL en Greenport Westland-Holland. De editie van 2019 telde 135 evenementen georganiseerd door 425 betrokken organisaties op ruim 1000 locaties in Nederland.

Wilt u meer weten over de Dutch Food Week 2020? Bezoek de website.

Bron: Ondernemend Venlo

Slechts 8,6% van de wereld is circulair. Dat betekent dat levensduur en hergebruik van producten nog grote slagen kunnen maken en dat er nog veel potentie is. Circulariteit van goederen staat bovenaan de strategische agenda als het gaat over klimaatambities en energietransitie. Transition to a circular economy is ook één van de belangrijke prioriteiten in Europa. Er kan geen circulaire economie zijn zonder binnenhavens.

Op woensdag 24 juni vond de allereerste ELC Limburg Webinar plaats met als thema: ‘De dominante rol van binnenhavens in de circulaire economie, post Corona.’

Focus op de modaliteiten in Limburg
De webinar werd georganiseerd door de Multimodaliteit Commissie van ELC Limburg. De Multimodaliteit Commissie ontplooit meerdere activiteiten die belangen vertegenwoordigen rondom goederenstromen over weg, water, pijpleiding en spoor in Limburg (multimodaal vervoer). De Commissie heeft als doelstellingen om leden te informeren, belangen te vertegenwoordigen bij beleidsmakers en zo draagvlak te creëren over infrastructurele ontwikkelingen en participeert in verschillende projecten om kennis op te doen en dit te delen. Deze doelstellingen kwamen helemaal tot uiting op 24 juni tijdens deze interactieve Webinar.

Geen duurzame circulaire economie zonder binnenhavens
Binnenhavens zullen dienen als transportknooppunten voor circulaire stromen, vestigingslocatie voor circulaire activiteiten, leveren clustervoordelen op waar grondstoffen en energiekringlopen bij elkaar komen en maken gebruik van duurzame transportopties over verschillende modaliteiten. Als Best-Practice wordt de Willem-Alexander Haven in Roermond beschreven waar meerdere circulaire activiteiten plaatsvinden met een top samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven.

Ook voor Crossroads Limburg staat het thema circulariteit hoog op de agenda. Crossroads Limburg is blij dat er stappen worden gezet om van Limburg een circulaire economie te maken.