Bron: ELC Limburg

ELC Limburg, KennisDC Logistiek, BISCI en LIOF hebben op verzoek van Provincie Limburg een vervolgenquête uitgezet onder bedrijven in de netwerken van deze 3 instituties. Het doel van de enquête is om een indicatie te krijgen van de impact van het Coronavirus op bedrijven uit de Logistieke sector in Limburg. Dit deden ze al één maal eerder. De vragen hebben betrekking op de knelpunten die bedrijven als gevolg van het virus nu ervaren én op langere termijn verwachten (over 3 maanden) én welke behoeften de bedrijven hebben aan ondersteuning van de overheid en/of brancheorganisaties.

Positief gestemd
Ondanks dat 65% van de respondenten ‘derving van omzet’ ervaart als een van de knelpunten, is men toch positiever gestemd. Waar in maart nog 4,7% van de respondenten bang was niet de medewerkers uit te kunnen betalen, was dit aantal nu nul. Ook werd er lager gescoord op het antwoord ‘Wegvallen vraag/afzet/markt’ t.o.v. maart: 45,5% in juni t.o.v. 62,8% in maart.

Uit de antwoorden op de vraag “Welke knelpunten de respondent op de lange termijn (over 3 maanden) verwachten?”, valt met name op dat het aantal respondenten dat ‘tekort aan liquide middelen verwacht’ is gedaald van 32,5% (maart) naar 10,5% nu. Verder valt op dat meer respondenten nu (15%) ‘Geen knelpunten voor de toekomst verwacht’ t.o.v. maart (2,5%) en dat nu met name minder respondenten ‘HRM-problemen zoals veiligheid van werknemers en ziek personeel’ verwacht t.o.v. maart. Respectievelijk 6% nu t.o.v. 25% in maart. Tot slot geven ook aanzienlijk minder respondenten aan problemen te verwachten m.b.t. ‘Geen personeel voor handen’ (juni 3%, maart 15%).

Maatregelen en ondersteuning
Een van de vragen ging over de maatregelen die waren ondernomen om waar men steun voor heeft gevraagd. De meest in het oog springende antwoorden op deze vraag zijn: ‘Bedrijfsprocessen geoptimaliseerd’ (36,4%), ‘Automatiseringsslagen gemaakt’ (24,2%), ‘Crisisplan opgesteld’ (54,6%), ‘Belastingvrijstellingen/uitstel aangevraagd’ (28,8%) en ‘Ondersteuning ICT i.v.m. thuiswerkend personeel geboden’ (40,9%). Opvallend is ook dat 18,2% van de respondenten ‘Geen extra maatregelen of ondersteuning’ heeft genomen of gevraagd.

Ook werd gevraagd welke ondersteuning nog meer gewenst is naast de geboden ondersteuning. De overgrote meerderheid van de respondenten heeft ook op dit moment concrete behoefte aan financiële regelingen en middelen zoals overbruggingsfinanciering (werkkapitaal) en belastingvrijstelling c.q. uitstel van belasting. Ook nu voorziet de overheid hierin middels een 2de pakket voorzieningen voor ondernemers en zzp-ers. Wat opvalt is dat een groot aantal respondenten aangeeft ‘Geen behoefte te hebben aan extra ondersteuning van de overheid en/of brancheorganisaties’: 63,6% nu t.o.v. 20,5% in maart. De behoefte aan advies zoals advies voor het opzetten van een crisisplan, internationaal handels-transportadvies en advies voor werknemers (over werkzekerheid, inzetbaarheid en toekomst) én werkgevers (inzake juridische mogelijkheden en m.b.t. arbeidsvoorwaarden) is gemiddeld genomen praktisch gelijk gebleven t.o.v. maart.

Groei in respondenten
Ruim 50% meer respondenten hebben de enquête (volledig) ingevuld: 67 respondenten in juni tegen 44 respondenten in maart. Net als bij de eerste enquête is de meerderheid van de respondenten werkzaam in ‘transport en overslag’ en de ‘logistieke dienstverlening’. Voor wat betreft bedrijfsgrootte is de meerderheid van de respondenten werkzaam in een klein bedrijf (45% werkt in een bedrijf tot 50 medewerkers) of juist in een groot bedrijf met meer dan 100 medewerkers (37% van de respondenten).

Bekijk hier alle resultaten.